Recuperar Dades - Recuperació de Dades
Ondata International

Condicions Generals

Cláusulas

PRIMERA

Les presents Condicions, juntament amb les condicions particulars que es puguin establir, regulen la relació jurídica derivada dels processos de contractació formalitzats pel CLIENT a través del lloc web d’ONDATA. EL CLIENT accepta expressament l’adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions en la versió publicada per ONDATA en el moment en què EL CLIENT contacta els productes i/o serveis en què estigui interessat. Per tant EL CLIENT es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d’algun producte o servei, atès que el mateixos han pogut ser objecte de modificació des de l’última vegada que va accedir.

Les presents Condicions no exclouen la possibilitat de què certs productes i/o serveis, oferts a través del lloc web, se sotmetin a unes condicions particulars, en el cas, es posaran a disposició del client.

SEGONA

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions EL CLIENT declara:

  1. Que és una persona amb capacitat per a contractar.
  2. Que hagi llegit i accepta les presents condicions.
  3. EL CLIENTE tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació de productes i/o serveis, a les condicions de contractació, podent ser emmagatzemades i/o reproduïdes en un suport durador.

TERCERA

DIAGNÒSTIC. El diagnòstic serà realitzat per Ondata International amb caràcter GRATUÏT en tots els dispositius excepte en els discos durs precintats i/o manipulats, els sistemes RAID, els telèfons mòbils i les tablets. Els discos durs que es rebin desprecintats i/o manipulats físicament tindran un cost per la realització del diagnòstic de 100 € més IVA a causa de tots el treballs addicionals necessaris per a l’elaboració del mateix. Pel mateix motiu, el diagnòstic de telèfons mòbils i tablets tindrà un cost de 50 € més IVA per dispositiu.

El preu de realització del diagnòstic del Sistema RAID variarà depenent del tipus de sistema i del nombre de discos del mateix. Aquesta quantitat haurà de ser abonada amb l’enviament del suport per a la seva anàlisi, bé, mitjançant pagament en efectiu, xec nominatiu o mitjançant acreditació de transferència o ingrés de la quantitat acordada en el compte corrent de ONDATA INTERNATIONAL què a aquest efecte es facilitarà al CLIENT. No és exigible la realització del diagnòstic sol·licitat fins que no s’efectuï l’abonament del mateix. El resultat negatiu del diagnòstic no dóna dret a la devolució del preu pagat.

La carcassa externa d’alguns discos durs externs pel seu disseny de fabricació no permet ser oberta sense deteriorar-se. En aquests casos al realitzar els treballs de diagnòstic/recuperació de dades el dispositiu no es podrà muntar de nou. En tot cas al client se li retornaran totes les peces del seu dispositiu.

QUARTA

Un cop realitzat el diagnòstic, ONDATA ha de comunicar l’averia què ha patit el suport, així com l’estimació del temps necessari i els costos dels treballs a realitzar, havent EL CLIENT d’aprovar aquest pressupost per escrit amb caràcter previ a l’inici de les activitats de recuperació. En el cas que finalment no es puguin recuperar les dades recollides en el diagnòstic, ONDATA no facturarà cap quantitat al CLIENT pels treballs de recuperació efectuats.

CINQUENA

PROCÉS DE RECUPERACIÓ. El CLIENT autoritza expressament a Ondata a efectuar en el dispositiu magnètic totes les operacions necessàries per a poder realitzar el diagnòstic i la recuperació de les dades sol·licitades, quedant advertit el CLIENT de la conveniència d’arxivar en suport diferent, previ a la tramesa del dispositiu magnètic, d’aquelles dades als quals pugui tenir accés, posant en coneixement del CLIENT la possibilitat de pèrdua de totes o algunes de les dades contingudes en el dispositiu magnètic, i això, a causa de les maniobres de manipulació necessàries per al bon fi de la tasca encomanada.

SISENA

TRANSPORT. El CLIENT autoritza a Ondata per si ho considera necessari, tant per la recuperació de les dades como per a la realització del diagnòstic, poder enviar el dispositiu magnètic a dependències pròpies de ONDATA, o a proveïdors associats. En el cas que el CLIENT desitgi assegurar pel seu compte el valor de la informació que pogués contenir el dispositiu magnètic de la seva propietat i prefereixi utilitzar una agència de la seva confiança, ha de comunicar aquesta circumstància a ONDATA mitjançant escrit al lliurament del dispositiu magnètic, cas contrari ONDATA contractarà l’enviament del suport amb una empresa de transports siguent l’import màxim de la responsabilitat assegurada, en cas de pèrdua, danys o avaries, l’establert en l’apartat 1º en l’article 3 del vigent reglament de la llei d’ordenació dels transports terrestres.

SETENA

PERÍODE DE GARANTIA DEL SERVEI. Ondata recomana, com a mesura de seguretat, que un cop rebut el nou suport amb les dades recuperades, el CLIENT realitzi una còpia de seguretat dels mateixos abans de procedir a la seva manipulació. El CLIENT disposarà d’un termini de 7 dies naturals a comptar de la recepció d’aquest suport per a revisar les dades recuperades. Si el CLIENT no manifesta disconformitat durant aquest període, se sobreentén l’acceptació del servei efectuat i Ondata donarà per finalitzat el seu treball, no admeten reclamacions posteriors al període assenyalat.

VUITENA

PERÍODE D’ARXIU I/O DEVOLUCIÓ. Com a mesura de seguretat ONDATA ha de mantenir emmagatzemades les dades recuperades durant el termini de QUINZE (15) dies des de la comunicació del diagnòstic al CLIENT. Transcorregut aquest termini, ONDATA procedirà a l’esborrat de les dades dels seus sistemes informàtics així com a la destrucció del dispositiu magnètic. Quedant totalment impossibilitada la reclamació del mateix.

NOVENA

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT. EL CLIENTE accepta que la responsabilitat total d’ONDATA i/o Proveïdors davant EL CLIENT no podrà excedir, en cap cas, del doble de les sumes a la qual ascendeixi el pressupost de la recuperació de dades presentat per ONDATA al CLIENT; o del doble de la quantitat que, en supòsits similars, ONDATA cobra per el serveis de recuperació de dades. Així mateix, EL CLIENT manifesta que el valor comercial i/o personal de las dades contingudes en el suport avariat no supera la quantitat de tres mil euro (3.000 Euros).

DESENA

CONFIDENCIALITAT. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/19999, de 13 de desembre, de PROTECCIÓ DE DADES de caràcter personal, ONDATA es compromet a mantenir el més estricte secret sobre la informació de la qual tingui coneixement amb motiu de les operacions necessàries per la recuperació de les dades del dispositiu magnètic facilitat, ni a utilitzar-les amb finalitat diferent de la què és l’objecte del present contracte, ni a comunicar-les, ni tan sols per la seva conversa, a altres persones. ONDATA ha d’adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. És obligació del CLIENT comunicar a ONDATA si el dispositiu magnètic avariat conté dades de caràcter personal especialment protegides (salut, ideologia, afiliació sindical, religió, creences, vida sexual i origen racial) a fi que ONDATA pugui adoptar les mesures oportunes.

ONZENA

JURISDICCIÓ. Per a la resolució dels conflictes que puguin sorgir en el compliment i interpretació d’aquestes clàusules, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Madrid Capital.

Rambla Catalunya 38, 8º
08007, Barcelona, CATALUNYA, Espanya
Pressupost
gratuït**
*Camps Obligatoris
**Excepte discos manipulats, sistemes raid, telèfons mòbils o tablets
Segueix-nos a
Servei urgent
Recuperem les seves dades
en temps record
Contacte
902 199 490
Barcelona
Madrid
València
Bilbao
Sevilla
A Coruña
Las Palmas
Nosaltres
us diem