Recuperar Dades - Recuperació de Dades
Ondata International

Avís legal

Informació General

L’entitat titular d’aquest lloc web és ONDATA INTERNATIONAL SL amb domicili social a l’Avinguda del Brasil, número 17, planta 3, 28020-Madrid, amb CIF número B-83290551 i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, full M-305594, foli:158, tom:17.733, llibre: 0, secció: 8, a la què a partir d’ara anomenarem ONDATA.

En compliment d’allò disposat en la llei 34/202 de 11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Ondata informa a l’usuari de la pàgina web amb caràcter previ a la presentació del servei, dels tràmits i obligacions que han de portar-se a terme per a l’efectiva celebració del contracte:

L’usuari es compromet a llegir detingudament el contingut d’aquest avís legal i de les Condicions Generals de Contracció (d’ara en endavant les Condicions).

L’usuari es compromet a introduir les dades personals i informació addicional imprescindibles per a la prestació del servei.

Objecte

Les presents Condicions que regeixen la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que es puguin establir, tenen per objecte regular l’accés i el règim d’adquisició dels productes, serveis i continguts facilitats per ONDATA a l’usuari a través del seu lloc web, constituint el marc jurídic què desenvolupa la relació contractual, ja sigui a canvi d’una contraprestació econòmica o bé de forma gratuïta, segons es determini en el seu cas en les condicions particulars dels productes i serveis, i en els acords de llicència d’ús a què estan subjectes.

L’usuari d’aquest lloc web pel simple fet de visitar-lo accepta les presents condicions en la versió publicada en el moment en que s’acorda el mateix. Per això, ONDATA recomana a l’usuari llegir les condicions de forma acurada cada cop que accedeixi al lloc web.

ONDATA podrà alterar, sense previ avís, el disseny, la presentació i la configuració del lloc web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions generals i les condicions particulars requerides per utilitzar els continguts.

Accés i Seguretat

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. Malgrat tot, ONDATA es reserva, d’acord amb la legislació vigent, el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web (àrea d’empresa). En aquests casos, com requisit previ per a poder accedir al servei, l’usuari haurà de registrar-se donant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real.

L’usuari escollirà el seu propi identificador i contrasenya. ONDATA assignarà l’identificador seleccionat per l’usuari, sempre i quan no hagi sigut previament seleccionat per un altre usuari.

L’ús de la contrasenya es personal i intransferible, no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya, i assumirà tota la responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas de què l’usari coneixi o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement d’ ONDATA el més aviat possible.

L’usuari perdrà l’identificador seleccionat passats sis mesos sense haver fet ús del mateix, per a qualsevol dels continguts d’ONDATA, i podrà ser seleccionat per un nou usuari.

Utilització dels Continguts

L’usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts què ONDATA posi a la seva disposició per a desenvolupar activitats contràries a la llei, a la moral o al ordre públic, i en general, a fer un ús adequat a les presents condicions generals. ONDATA es reserva el dret a exercir les accions què li puguin correspondre contra el usuaris què no compleixin aquesta condició, i també impedir-los l’accés a aquest lloc web.

ONDATA es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per errades de subministre elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris.

En conseqüència, ONDATA no garantitza la fiabilitat, la disponibilitat o la continuïtat del seu lloc web ni dels continguts, així doncs, l’ús dels mateixos per part de l’usuari es porta a terme per compte i risc propi, sense que, en cap moment, pugui exigir-se responsabilitats a ONDATA en aquest sentit.

Obligacions d’Ondata

ONDATA es compromet a complir amb les següents obligacions derivades de la relació comercial amb l’usuari, conseqüència de la contractació dels productes i/o serveis:

Prestar amb les màximes garanties a l’usuari, els productes i/o serveis d’acord a allò disposat en les Condicions Generals de Contractació, i en el seu cas les particulars què poguessin establir-se, sense faltar a la bona fe contractual.

Informar expressament a l’usuari de l’existència de les presents Condicions amb caràcter previ a l’inici del procés de contractació.

Informar a l’usuari amb caràcter previ a la contracció i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques dels productes i/o serveis.

Responsabilitat

ONDATA no serà responsable en cas de què existeixin interrupcions del servei, retards, errors, mal funcionament, i en general, altres inconvenients què tinguin el seu origen en causes que escapin del control d’ONDATA, i/o degut a una actuació dolosa o per culpa de l’usuari i/o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici d’allò establert en l’article 1.105 del Codi Civil, s’entén inclosos en el concepte de força major, a més a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments produïts fora del control d’ONDATA, tals com: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, mancança d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc…i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre què ONDATA hagi adoptat totes les mesures de segueretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, ONDATA no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o lucre cessant. ONDATA tindrà dret, sense què existeixi cap indemnització a l’usuari per aquests conceptes, a susprendre temporalment el servei i continguts del lloc web per a realitzar operacions de manteniment, millora o reparació d’aquests.

ONDATA no assumeix ninguna responsabilitat pels danys què pugui causar-li en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’usuari a causa de la seva navegació en el lloc web, o per qualsevol altre dany derivat d’aquesta navegació.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota natura què ONDATA pugui patir com a conseqüència de l’incumpliment de qualsevol de les obligacions a les què quedi sotmès per aquestes condicions o les condicions particulars que siguin d’aplicació.

Publicitat

Part de lloc web pot contindré continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material tramés per a la seva inclusió en el lloc web compleixi amb les lleis què en cada cas puguin ser d’aplicació. ONDATA no serà responsanble de qualsevol errada, inexactitud o irregularitat que puguin contindre els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Política de Privacitat i Protecció de Dades

ONDATA es compromet a protegir la vostra privacitat. Som plenament conscients de la nostra responsabilitat amb la seguetat de les dades del client, i per això, complim estrictament tota la normativa en vigor sobre la protecció de dades de caràcter personal.

Als efectes d’allò disposat en la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, ONDATA informa a l’usuari de l’existència d’un arxiu automatitzat del què és responsable aquesta empresa, amb les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web amb la finalitat de poder gestionar la vostra petició, així com enviar-vos informació per qualsevol mitjà, inclós el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del vostre interès. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, vosaltres ens presteu el vostre consentiment exprés per a la tramesa de publicitat per l’anomenat mitjà. Així mateix, ens autoritzeu expressament a cedir les dades personals facilitades a terceres empreses del grup ONDATA, què la seva intervenció sigui necessària per a portar a terme les finalitats comercials anteriorment indicades.

ONDATA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les i adopatarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment del estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscs als què estiguin exposades, conseqüència de l’acció humana o del medi físic o natural.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se ONDATA el dret a excloure dels serveis registrats a aquell usuari que hagi proporcionat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

ONDATA us informa sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació i oposició mitjançant petició escrita i dirigida a la següent adreça de correu electrònic info@ondata.es i a Ondata International, S.L., Avinguda del Brasil, 17, planta 3, 28020-Madrid.

Ús de Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies de Google Analytics per analitzar les visites al lloc web i oferir una millor experiència a l’usuari. La informació es recull de forma anònima i inclou el número de visites, com arriba l’usuari al lloc web o a les pàgines què visita dins del lloc web. L’usuari accepta expressament, per la utilització d’aquest Site, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment anomenades.

Trobareu més informació sobre la nostra política de cookies en la nostra Política de Privacitat.

Propietat Industrial i Intel·lectual

ONDATA és titular dels drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial dels elements que integren el disseny de la pàgina, com la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor, els logotips, combinacions de colors, la selecció i la forma de presentació, el codi font del lloc web, els menús, els botons de navegació, el codi HTLM, els applets de Java, els textos, imatges, gràfics, i també qualsevol altre contingut del lloc web relatiu als porductes i/o serveis facilitats per ONDATA.

Està estrictament prohibida la utilització de tots els elements objecte de la propietat industrial i intel·lectual existents en aquest lloc web amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels anomenats drets pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d’acord amb els artícles 270 i següents del Codi Penal.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a qualsevol qüestió de litigi o què incumbeixi al lloc web d’ONDATA i a la venda de productes i/o a la prestació dels serveis oferts, serà d’aplicaió la legislació espanyola, siguent competents per a la resolució de tots els conflictes els Jutjats i Tribunals de Madrid ciutat (Espanya), renunciant les parts a qualsevol altre què pogués correspondre’ls.

Rambla Catalunya 38, 8º
08007, Barcelona, CATALUNYA, Espanya
Pressupost
gratuït**
*Camps Obligatoris
**Excepte discos manipulats, sistemes raid, telèfons mòbils o tablets
Segueix-nos a
Servei urgent
Recuperem les seves dades
en temps record
Contacte
902 199 490
Barcelona
Madrid
València
Bilbao
Sevilla
A Coruña
Las Palmas
Nosaltres
us diem